TẬP LUYỆN
CƠ ĐÙI-MÔNG VỚI TẠ ĐƠN
Thời gian 

1 lần/tuần

Hiệp tập

12-15 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ ĐÙI - MÔNG  

CƠ LƯNG CHO NỮ
 Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

10-15 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ LƯNG CHO NỮ  

CƠ VAI CHO NỮ
Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

10-15 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ VAI CHO NỮ

  • Home
  • BÀI TẬP CƠ BẢN CHO NỮ

BÀI TẬP CƠ BẢN CHO NỮ

Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

10-15 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ TAY SAU CHO NỮ 

Read more …

Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

10-15 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ ĐÙI TRƯỚC

Read more …

Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

10-15  lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ ĐÙI SAU

Read more …

cơ vai cho nữ
Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

10-15 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ VAI CHO NỮ

Read more …

 Thời gian 

2 lần/tuần

Hiệp tập

10-15 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ LƯNG CHO NỮ  

Read more …

cơ đùi mông với tạ đơn
Thời gian 

1 lần/tuần

Hiệp tập

12-15 lần/hiệp

Giai đoạn

Cơ bản

Bài Tập

CƠ ĐÙI – MÔNG  

Read more …